Verkoopvoorwaarden

Bij het plaatsen van een order biedt de koper aan om een product te kopen onder de volgende voorwaarden. Alle bestellingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en bevestiging van de bestelprijs.

Verzendtijden kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid en onderhevig aan eventuele vertragingen als gevolg van vertragingen bij de post of overmacht waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

Om een ​​contract aan te gaan moet de koper ouder zijn dan 18 jaar en in het bezit zijn van een geldige creditcard of bankpas die is uitgegeven door een bank die acceptabel is voor de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht voor om elk verzoek van de koper te weigeren. Bij het accepteren van de bestelling van de koper zal de verkoper de koper per e-mail op de hoogte stellen en de identiteit bevestigen van de partij waarmee de koper een overeenkomst heeft gesloten. Dit zal meestal de verkoper zijn of in sommige gevallen een derde partij. Bij het sluiten van een contract met een derde partij, treedt virasling.nl niet op als agent of principaal en het contract wordt gesloten tussen u en die derde partij en is onderworpen aan de verkoopvoorwaarden die zij u leveren. Bij het plaatsen van een bestelling verbindt u zich ertoe dat alle details die de koper aan de verkoper verstrekt waar en nauwkeurig zijn, dat de koper een geautoriseerde gebruiker is van de creditcard of bankpas die is gebruikt om uw bestelling te plaatsen en dat er voldoende middelen zijn om de kosten van de bestelling te dekken. De kosten van buitenlandse producten en diensten kunnen fluctueren. Alle geadverteerde prijzen zijn onderhevig aan dergelijke wijzigingen.

VERKOPER’S INFORMATIE

VERKIOER: Vira Sling 

Adres: Charlevillehof 16, 5627 DH Eindhoven, Nederland

Telefoon nummer: +31 6 15 32 18 54

Email: [email protected]

KVK: 73612766

(a) Onze overeenkomst

When the buyer places an order, the buyer will receive an acknowledgement e-mail confirming receipt of the order. This email will only be an acknowledgement and will not constitute acceptance of the order. A contract between the seller will not be formed until the seller sends you confirmation by e-mail that the goods which you ordered have been dispatched to you. Only those goods listed in the confirmation e-mail sent at the time of dispatch will be included in the contract formed.You will receive your invoice in a separate e-mail. 

De koper ontvangt een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling wanneer de koper een bestelling plaatst. Deze e-mail is slechts een bevestiging en vormt geen aanvaarding van de bestelling. Wanneer er een e-mail bevestiging is gestuurd dat de goederen die u hebt besteld naar u zijn verzonden, komt er een contract tussen de verkoper en de koper tot stand. Alleen de goederen die zijn vermeld in de bevestigingsmail die is verzonden op het moment van verzending, worden opgenomen in het tot stand gekomen contract. De factuur wordt verzonden per aparte e-mail naar u.

(b) Prijzen en beschikbaarheid

We proberen ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen die op deze website worden weergegeven, juist zijn. Hoewel we dit nauwkeurig doen kunnen er fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van goederen die de koper heeft besteld, zullen we de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en hem/haar de mogelijkheid geven om de bestelling te herbevestigen tegen de juiste prijs of deze te annuleren. Als we geen contact kunnen opnemen met de koper, behandelen we de bestelling als geannuleerd. Als de koper annuleert en de koper de goederen al heeft betaald, ontvangt de koper een volledige terugbetaling.

Daarnaast worden er ook bezorgkosten in rekening gebracht. Dergelijke extra kosten worden waar van toepassing duidelijk weergegeven en opgenomen in de ‘Totale kosten’.

(c) Betaling

Na ontvangst van de bestelling van de koper voeren we een standaard autorisatiecontrole uit op de betaalkaart/rekening van de koper om er zeker van te zijn dat er voldoende saldo is om de transactie uit te voeren. De kaart van de koper wordt gedebiteerd na ontvangst van de autorisatie. Het geld dat wordt ontvangen bij het debiteren van de kaart van de koper wordt behandeld als een aanbetaling tegen de waarde van de goederen die de koper wilt kopen. Zodra de goederen zijn verzonden en de koper een bevestigingsmail heeft ontvangen, wordt het geld dat als aanbetaling is betaald, gebruikt als tegenprestatie voor de waarde van de goederen die de koper heeft gekocht, zoals vermeld in de bevestigingsmail.

Disclaimer van aansprakelijkheid

Het materiaal dat op deze website wordt weergegeven, wordt geleverd zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten de verkoper en zijn leveranciers, contentproviders en adverteerders hierbij uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden uit die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gewoonterecht of de wet van billijkheid en zullen niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, inclusief maar zonder beperking tot enige directe, indirecte, speciale, gevolg-, punitieve of incidentele schade, of schade voor verlies van gebruik, winst, gegevens of andere immateriële zaken, schade aan goodwill of reputatie, of de kosten van de aanschaf van vervangende goederen en diensten, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik, onvermogen tot gebruik, prestaties of storingen van deze website of de gekoppelde sites en alle materialen die daarop zijn geplaatst, ongeacht of dergelijke schade voorzienbaar was of voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad , billijkheid, restitutie, bij wet, bij gewoonterecht of anderszins. Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van de verkoper voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid, frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Links naar deze website

Op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt mag naar onze startpagina linken. Maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie suggereert. U mag geen link tot stand brengen vanaf een website die niet uw eigendom is. Deze website mag niet op een andere site worden geframed, en u mag ook geen link maken naar een ander deel van deze website dan de startpagina. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Disclaimer met betrekking tot eigendom van handelsmerken, afbeeldingen van persoonlijkheden en copyright van derden.

Alle personen zijn (inclusief de namen en afbeeldingen), handelsmerken en inhoud, diensten en/of locaties van derden op deze Website op geen enkele manier geassocieerd, gelinkt of gelieerd aan virasling.nl en u mag niet vertrouwen op het bestaan van een dergelijke connectie of affiliatie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle handelsmerken/namen die op deze website worden vermeld, zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren van het handelsmerk. Waar naar een handelsmerk of merknaam wordt verwezen, wordt dit uitsluitend gebruikt om de producten en diensten te beschrijven of te identificeren en is op geen enkele manier een bewering dat dergelijke producten of diensten worden onderschreven door of verband houdend met virasling.nl.

Schadeloosstelling

U gaat akkoord met virasling.nl, haar directeuren, functionarissen, werknemers, consultants, agenten en gelieerde ondernemingen te vrijwaren, verdedigen en onschadelijk te houden voor alle vorderingen, aansprakelijkheid, schade en/of kosten van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten) die voortvloeien uit uw gebruik van deze website of uw schending van de servicevoorwaarden.

Verandering

virasling.nl zal het recht hebben om naar eigen goeddunken te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de diensten en/of enige pagina van deze website te wijzigen, te verwijderen of te wijzigen.

Invaliditeit

De afdwingbaarheid van enig ander deel van de servicevoorwaarden wordt niet beïnvloed door alle andere clausules die volledig van kracht blijven als een deel van de servicevoorwaarden niet-afdwingbaar is (inclusief enige bepaling waarin we onze aansprakelijkheid tegenover u uitsluiten). De clausule zal dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd voor zover een clausule/subclausule of een deel van een clausule/subclausule kan worden gescheiden om het resterende deel geldig te maken. Als alternatief gaat u ermee akkoord dat de clausule zal worden gecorrigeerd en geïnterpreteerd op een manier die sterk lijkt op de oorspronkelijke betekenis van de clausule/subclausule zoals toegestaan door de wet.

Klachten

Laat het ons weten wanneer u klachten of opmerkingen heeft. We hanteren een klachtenbehandelingsprocedure die we zullen gebruiken om te proberen geschillen op te lossen wanneer deze zich voor het eerst voordoen. 

Vrijstelling

Als u de voorgenoemde voorwaarden schendt en wij geen actie ondernemen, hebben wij nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u deze voorwaarden schendt.

De volledige overeenkomst

De bovenstaande Servicevoorwaarden vervangen alle voorgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen u en virasling.nl en vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen. Elke verklaring van afstand van enige bepaling van de servicevoorwaarden is alleen effectief indien schriftelijk en ondertekend door een directeur van virasling.nl.

Shopping cart

Sign in

No account yet?

Facebook Instagram YouTube
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Becoma A Reseller

Word een wederverkoper

Boek een consult